Ogólne warunki sprzedaży (OWS)

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez firmę MOSTAL MAZUR Sp. Komandytowa  

I. Postanowienia ogólne  

§ 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów i świadczenia usług zawieranych przez MOSTAL MAZUR Sp. K. jako Sprzedawcę. 
§ 2. Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Sprzedaży określenia oznaczają:
     Sprzedający - MOSTAL MAZUR Sp. K.
     Kupujący - podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży (kontrahent);
     Ogólne Warunki Umów Sprzedaży - niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez MOSTAL MAZUR Sp. K.
     Towar - wyroby stalowe sprzedawane przez MOSTAL MAZUR Sp. K.
     Usługa - wszelkie usługi świadczone na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę będące w związku z zawartą umową sprzedaży.
§ 3. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży są jedynym uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów i świadczenia usług. Tym samym strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych/ustalonych przez Kupującego. 
§ 4. Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej (w tym także w drodze e-mail) pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży lub świadczenia usług wyłącza stosowanie niniejszych Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.   

II. Zawarcie umowy sprzedaży  

§ 5. Oferty sprzedaży towaru Sprzedającego są zawsze sporządzane w formie pisemnej i doręczane Kupującemu pocztą, faxem, e-mailem lub osobiście. 
§ 6. W celu zawarcia umowy sprzedaży Kupujący składa pisemne zamówienie, opatrzone pieczęcią firmy, datą i podpisem osoby zamawiającej wraz z podaniem imienia i nazwiska. Złożenie zamówienia wiąże Kupującego, lecz nie jest wiążące dla Sprzedającego, przy czym brak odpowiedzi nie będzie oznaczał milczącego przyjęcia zamówienia. 
§ 7. Na życzenie Kupującego, Sprzedający w terminie uzgodnionym z Kupującym pisemnie potwierdzi przyjęcie zamówienia. 
§ 8. W przypadku jakiejkolwiek zmiany oferty Sprzedającego lub wprowadzenia do niej zastrzeżeń przez Kupującego w zamówieniu, umowa zostaje zawarta dopiero z chwilą pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia ze zmianami lub zastrzeżeniami. 
§ 9. Dla ważności zawarcia umowy sprzedaży lub jej zmiany wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy stronami w tym zakresie, powinny być doręczone drugiej stronie na piśmie pocztą, faxem, e-mailem lub osobiście. 
§ 10. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia, gwarancje i zmiany umowy sprzedaży składane ustnie przez pracowników Sprzedającego w związku z zawarciem umowy sprzedaży lub złożeniem oferty nie są wiążące. 
§ 11.
 W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, a dotyczących dostawcy towaru, Sprzedawca nie będzie mógł wykonać umowy w całości lub w części, przysługiwać mu będzie w terminie trzech miesięcy od zawarcia umowy prawo odstąpienia od niej w całości lub w części. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną powstałą przez to szkodę.   

III. Zawarcie umowy świadczenia usług
 

§ 12. W celu zawarcia umowy świadczenia usług Kupujący składa pisemne zamówienie, opatrzone pieczęcią firmy, datą i podpisem osoby zamawiającej wraz z podaniem imienia i nazwiska. 
§ 13. Na życzenie Kupującego, Sprzedający w terminie uzgodnionym z Kupującym pisemnie potwierdzi przyjęcie zamówienia na świadczenie usług wykonywanych przez Sprzedającego. 
§ 14. Dla ważności zawarcia umowy świadczenia usług wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy stronami w tym zakresie, powinny być doręczone drugiej stronie na piśmie pocztą, faxem, e-mailem lub osobiście. 
§ 15. Usługi związane z towarem niezakupionym od Sprzedającego i nie będące przedmiotem zawartej umowy świadczenia usług, mogą być wykonywane przez pracowników Sprzedającego w miarę możliwości technicznych i dysponowania odpowiednią ilością czasu. Usługi te są świadczone odpłatnie.   

IV. Cena
   

§ 16. Cena towaru określana jest każdorazowo w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia.
Cena podana w ofercie Sprzedającego obowiązuje w terminie w niej wskazanym.
§ 17. Cena usługi związanej ze sprzedanym przez Sprzedającego towarem określana jest przez Sprzedającego każdorazowo w formie pisemnej przed rozpoczęciem załadunku. 
§ 18. Ceny podawane przez Sprzedającego są zawsze cenami netto, do których należy doliczyć podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury VAT. 
§ 19. Jeżeli cena będzie podana w walucie innej niż PLN, przyjmuje się, że cena została ustalona w PLN przeliczając ją na złote według średniego kursu sprzedaży danej waluty w NBP z dnia faktycznego wydania towaru lub z dnia, w którym upływa termin wydania towaru uzgodniony przez strony. 
§ 20. W przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią nieprzewidziane okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny zamówionego towaru, w szczególności podwyższenie cła, wprowadzenie opłat celnych dodatkowych, innych obciążeń publicznoprawnych, Sprzedający ma prawo do jednostronnego podwyższenia ceny towaru w stopniu uwzględniającym faktyczny wzrost poziomu jego czynników cenotwórczych.
Uprawnienie określone w ust. 1 przysługuje Sprzedawcy również w przypadku:
wzrostu kosztów produkcji lub zakupu towaru w stosunku do cen z chwili zawarcia umowy,
gdy nie Sprzedający nie wystawił Kupującemu potwierdzenia zamówienia.
§ 21. Sprzedający zastrzega, że przy sprzedaży towarów wg tzw. przelicznika wagi teoretycznej, przy której ciężar towaru ustalany jest według jego objętości, wagę towaru określa się na podstawie wag teoretycznych określonych w odpowiednich normach. 
§ 22. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru oraz świadczenia usług w terminie wskazanym w fakturze VAT. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego. 
§ 23. Kupujący może dokonać potrącenia swojej wierzytelności z wierzytelności Sprzedającego tylko za zgodą Sprzedającego.   

V. Prawo własności   

§ 24. Sprzedający zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedającego. W przypadku połączenia lub pomieszania rzeczy strony stają się współwłaścicielami całości. 
§ 25. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego z chwilą załadowania towaru w magazynie Sprzedającego na samochód Kupującego bądź przewoźnika świadczącego Kupującemu usługę transportową.
Jeżeli Sprzedający świadczy Kupującemu usługę transportową, ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego z chwilą dostarczenia towaru na miejsce przeznaczenia.
§ 26. Utrata lub uszkodzenie towaru wydanego Kupującemu lub dostarczonego przez Sprzedającego na miejsce przeznaczenia nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za sprzedany towar.   

VI. Wydanie i odbiór towaru, jego właściwości


§ 27. 1. Kupujący zobowiązuje się do starannego zbadania towaru w chwili jego odbioru pod względem ilościowym, zgodności ze specyfikacją techniczną określoną w umowie oraz ewentualnych widocznych wad. Po zbadaniu towarów podpisany zostanie dokument jego wydania (dokument WZ), który oznacza potwierdzenie zgodności parametrów wydanego towaru ze specyfikacją techniczną określoną w umowie i braku wad, które mogłyby zostać wykryte przy starannym zbadaniu towaru w chwili jego odbioru.
Kupujący nie może się zwolnić z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, i od skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru.
Jeżeli Kupujący przetworzy towar w jakikolwiek sposób, Sprzedający zostaje zwolniony z odpowiedzialności za niezgodności odebranego towaru z zamówieniem lub potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
§ 28. Strony ustalają, że koszt załadunku towaru do transportu spoczywa na Sprzedającym, a koszt rozładunku na Kupującym, niezależnie od tego kto ponosi koszt transportu. 
§ 29. Sprzedający gwarantuje załadowanie towaru w danym dniu roboczym tylko i wyłącznie Kupującym, którzy przyjadą do magazynu Sprzedającego samochodem odpowiednim do dokonania załadunku i zgłoszą się do Biura Obsługi Klienta w tym dniu najpóźniej do godziny 15.00.
Samochód do załadunku przygotowuje kierowca samochodu.
Za zabezpieczenie towaru na czas transportu odpowiada kierowca samochodu przewożącego sprzedany towar.
Załadunek sprzedanego towaru odbywa się według listy odbioru materiałów lub w uzasadnionych przypadkach w innej kolejności na podstawie oceny organizacji pracy w magazynie dokonywanej przez Kierownika Zmiany.
§ 30. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy wcześniejszego przygotowania towaru. 
§ 31. Na terenie Sprzedającego zabrania się Kupującemu, jak i przewoźnikom, samowolnych prac związanych z obróbką towaru Sprzedającego, jak i rzeczy nie zakupionych u Sprzedającego. 
§ 32. Przekazywane Kupującemu przez Sprzedającego wraz z towarem dokumenty dotyczące jakości towaru lub określające jego parametry i właściwości techniczne, w szczególności atesty, aprobaty, świadectwa jakości, nie stanowią potwierdzenia Sprzedającego zawartych w nich danych, a tym samym nie stanowią zapewnienia Sprzedającego, że towar spełnia zawarte w nich kryteria. Dokumenty te stanowią informację Sprzedającego, że zgodnie z oświadczeniem producenta towar został wykonany zgodnie z wskazanymi w nim kryteriami. 
§ 33. Sprzedający zobowiązuje się do przekazania dokumentów wymienionych w § 29 dla towaru pełnowartościowego w terminie 14 dni od dnia wydania towaru. 
§ 34. Kupujący ponosi odpowiedzialność za prawidłowy rozładunek samochodu. 
§ 35. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za towar oznaczony jako "materiały pozagatunkowe" także w przypadku przekazania dokumentów wymienionych w § 29. W takim przypadku zostaje również wyłączona odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi. 
§ 36. Kupujący bierze na siebie ryzyko z tytułu przeznaczenia i zastosowania zakupionego u Sprzedającego towaru.
Wszelkie informacje dotyczące przeznaczenia i zastosowania oferowanego przez Sprzedającego towaru są udzielane na zasadzie grzecznościowej i nie stanowią podstawy roszczeń z tytułu przeznaczenia i zastosowania konkretnego towaru.

VII. Wady towaru

   
§ 37. Kupujący ma obowiązek powiadomić Sprzedającego o wadach zakupionego towaru, których nie da się wykryć mimo bardzo starannego zbadania przy odbiorze, niezwłocznie po ich wykryciu (najpóźniej w ciągu siedmiu dni), jednak nie później niż 12 miesięcy od dnia wydania towaru, pod rygorem utraty gwarancji na zakupiony towar. 
§ 38. Zawiadomienie o wadzie towaru (reklamacja) musi być złożone w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru. 
§ 39. W przypadku złożenia reklamacji, Kupujący ma obowiązek udostępnić Sprzedającemu wadliwy towar w celu jego zbadania na każde wezwanie. 
§ 40. Sprzedający może zlecić przeprowadzenie ekspertyzy technicznej w celu stwierdzenia istnienia wady. W takim przypadku rozpatrzenie reklamacji nastąpi po otrzymaniu ekspertyzy. 
§ 41. Rozstrzygnięcie reklamacji nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po zbadaniu przez Sprzedającego reklamowanego towaru na podstawie otrzymanych od producenta dokumentów lub zleconej ekspertyzy materiału. 
§ 42. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedający wymienia wadliwy towar na wolny od wad na swój koszt w terminie uzgodnionym z Kupującym. W przypadku konieczności poniesienia przez Sprzedającego dodatkowych kosztów wymiany towaru lub wymiana taka jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, Sprzedający może odmówić wymiany towaru i zwrócić Kupującemu wartość wadliwego towaru. 
§ 43. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi w przypadku, gdy: Kupujący przetworzył towar.
Wady towaru powstały w trakcie transportu z magazynu Sprzedającego do miejsca odbioru towaru przez Kupującego.
Wady towaru powstały w trakcie jego rozładunku.
Kupujący dokonał naprawy towaru bez pisemnej zgody Sprzedającego.
§ 44. Sprzedający zwolniony jest z odpowiedzialności za wady towaru, gdy są one spowodowane nienależytym jego wykonaniem przez producenta. Strony wyłączają w tym zakresie również odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi. 
§ 45. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, licząc od dnia kiedy towar został Kupującemu wydany. 
§ 46. Złożenie reklamacji, nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za wydany mu towar.   

VIII. Opóźnienia w wykonaniu umowy sprzedaży, odpowiedzialność

§ 47. W przypadku opóźnienia się Kupującego z uregulowaniem całości lub części należności za wydany towar lub wykonaną usługę, Sprzedający ma prawo do naliczenia Kupującemu odsetek ustawowych za czas opóźnienia. 
§ 48. W przypadku, gdy Kupujący opóźnia się z terminowym uregulowaniem należności za jakąkolwiek fakturę wystawioną mu wcześniej przez Sprzedającego, Sprzedający ma prawo do powstrzymania się od wykonania wszelkich zawartych umów sprzedaży (w tym z wydaniem towaru Kupującemu) do czasu uregulowana przez niego zaległych należności wraz z należnymi odsetkami. 
§ 49. Jeżeli Kupujący opóźnia się z płatnością jakiejkolwiek należności więcej niż 30 dni, Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez wyznaczania dodatkowego terminu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę. 
§ 50. W przypadku, gdy Sprzedający udzielił Kupującemu tzw. kredyt kupiecki (płatność z odroczonym terminem zapłaty) i sytuacja finansowa Kupującego ulegnie pogorszeniu, Sprzedający może go ograniczyć lub cofnąć w każdym czasie.
Ocena sytuacji finansowej Kupującego podlega w całości ocenie Sprzedającego.
§ 51. W przypadku, gdy zwłoka Sprzedającego w wydaniu towaru przekroczyła jeden tydzień Kupujący ma prawo domagać się zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości netto wydanego z opóźnieniem towaru za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu wydania towaru określonego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. 
§ 52. Kara określona w § 51 nie może przekroczyć 10% wydanego nieterminowo towaru i może być naliczona Sprzedającemu tylko w przypadku, gdy Kupujący po złożeniu zamówienia otrzymał od Sprzedającego pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia. 
§ 53. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem towaru, jeżeli: opóźnienie wynika z nieterminowego dostarczenia towaru Sprzedającemu przez dostawcę towaru,
opóźnienie spowodowane jest wstrzymaniem wydania towaru przez Sprzedającego, o którym mowa w § 48 niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Sprzedaży.
§ 54. W przypadku, gdy Kupujący opóźnia się z odebraniem towaru dłużej niż jeden tydzień, licząc od terminu wydania towaru określonego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, Sprzedający ma prawo naliczyć Kupującemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości netto odebranego z opóźnieniem towaru za każdy dzień zwłoki z zastrzeżeniem, że kara ta nie może być naliczana za więcej niż za 30 dni opóźnienia w odbiorze towaru. 
§ 55. W przypadku, gdy Kupujący opóźnia się z odebraniem towaru dłużej niż 30 dni, licząc od terminu wydania towaru określonego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, Sprzedający ma prawo naliczyć jednorazową karę umowną w wysokości 25% wartości brutto nieodebranego w terminie towaru. 
§ 56. W przypadku, gdy Sprzedający wstrzyma się z wydaniem towaru Kupującemu na podstawie § 48 niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Sprzedaży przyjmuje się, że Kupujący opóźnia się z odbiorem towaru i na tej podstawie naliczona zostanie mu kara umowna na podstawie § 54 i § 55 niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Sprzedaży. 
§ 57. W przypadku, gdy szkoda przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej, Sprzedający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 
§ 58. Odszkodowanie za szkody wyrządzone niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ograniczone jest do wartości brutto zamówionego towaru. 
§ 59. Obydwie strony umowy sprzedaży mają prawo do odstąpienia od naliczania kar umownych. 
§ 60. Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu trzech miesięcy od dnia jej zawarcia bez ponoszenia przez niego kar w przypadku, gdy przyczyny odstąpienia od umowy sprzedaży są niezależne od Sprzedającego, a dotyczą jego dostawcy.   

IX. Postanowienia końcowe


§ 61. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Sprzedaży mają zastosowanie wyłącznie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego. 
§ 62. W przypadku, gdy poszczególne postanowienie niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Sprzedaży okazałoby się sprzeczne z obowiązującym prawem albo zostanie uznane za nieważne lub bezskuteczne na mocy orzeczenia właściwego sądu, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się odpowiednio zmienić postanowienie z zachowaniem uprzedniej intencji stron. 
§ 63. W przypadku ewentualnego sporu, strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu polubownego ich rozstrzygnięcia w drodze bezpośrednich rokowań.
W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
§ 64. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży wchodzą w życie z dniem 2.04.2013 roku.